Kancelaria Parafialna

Kancelaria czynna:

W PONIEDZIAŁKI - GODZ. 16.00 -17.00

W CZWARTKI - GODZ. 16.00 - 17.00

(w okresie wakacji - lipiec - sierpień - tylko w czwartki w godz. 16.00 - 17.00)

W SPRAWACH POSŁUGI CHORYCH I POGRZEBÓW

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY +48 668 829 119

Osoby pragnące załatwić jakiekolwiek formalności w kancelarii parafialnej

bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wydawane są w godzinach urzędowania kancelarii tylko i wyłącznie osobom zainteresowanym 

Świadectwa chrztu wydawane są wyłącznie osobom zainteresowanym lub, w wypadku nieletnich, ich rodzicom lub opiekunom prawnym

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

Chrzest

SAKRAMENT TEN W NASZEJ BAZYLICE UDZIELANY JEST W CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA ORAZ W DRUGIE ŚWIĘTO WIELKANOCY I BOŻEGO NARODZENIA PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 10.00

 • Dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)

 • Dane o rodzicach chrzestnych (imona, nazwiska)

 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 • Zgoda od proboszcza parafii zamieszkania rodziców na chrzest  (dotyczy rodziców niebędących parafianami NSPJ w Trzebini)

Chrzest Święty

KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

Rodzice (opiekunowie) dziecka:
Zgłaszają dziecko do kancelarii na ok. 3 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

1.do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu Sakramentu Małżeństwa rodziców oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)


2.uczestniczą w konferencji chrzcielnej


3.przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.
Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)


Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:
1.doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
2.przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie)
3.razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
4.wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
5.uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

KILKA PRAKTYCZNYCH UWAG

Chrzest, to ważny Sakrament, który otwiera ochrzczonemu drogę do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego i czyni go dzieckiem Bożym. Niestety zdarza się dziś coraz częściej, że wielu rodziców prosząc o chrzest dla swojego dziecka o tym, co najważniejsze - zapomina. Dowodem na to, jest chociażby dobór osób, które miałyby pełnić funkcję rodziców chrzestnych lub dziwna reakcja na informację w kancelarii parafialnej, że należy wziąć udział w dwóch katechezach przez chrztem ( dotyczy to zarówno rodziców jak i chrzestnych ) Dlatego przypominamy kilka uwag duszpasterskich dotyczących sakramentu chrztu świętego:

a. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów.  Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.

b. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". Dwoje", a nie dwóch czy dwie. CIC can. nr 873 Patrimus unus tantum vel matrina una vel etiam unus et una assumantur

c. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. małżeństwo na próbę, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej

d. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka.

e. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).Małżeństwo

 • Zgoda od proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa

  (dotyczy jeżeli przynajmniej jedno z narzeczonych  nie należy do parafi NSPJ w Trzebini)

 • Aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz Metryki Chrztu

 • Dowody osobiste

 • Ostatnie świadectwo katechizacji

 • Świadectwo bierzmowania

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej


Pogrzeb katolicki

 • Akt zgonu

 • Karta zgonu

 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.

 • Zgoda na pochówek  od właściwego Proboszcza, jeżeli zamrły  nie należał do Parafii NSPJ w Trzebini