Zespół CARITAS

Od 18 lutego 2010 roku w naszej parafii istnieje Parafialny Zespół Caritas pod nazwą „Salwator”  (PZC).

Został on powołany przez Kard. Stanisława Dziwisza

Adres: PZC  „Salwator” ul. Głowackiego 3, 32 -540 Trzebinia

Władze Zespołu:
Przewodniczący PZC „Salwator” : Ks. mgr lic. Piotr Żydek SDS
Zarząd:
Bogumiła Głuch – prezes
........................... – z-ca prezesa (vacat)
s. Józefa Karteczka CSFB – sekretarz
Dominik Głuch – członek

Nasz zespół stara się m.in. pomagać rodzinom potrzebującym pomocy materialnej, rodzinom wielodzietnym. W ostatnim czasie m.in na święta udzielono pomocy w formie bonów żywnościowych na kwotę 4500 zł – Boże Narodzenia 2015 oraz 4800 zł – Wielkanoc 2016.  Ponadto udzielana jest także okazjonalna pomoc również w formie bonów.

Przeprowadzono coroczną  akcję
"Tornister pełen uśmiechu" oraz udzielono dofinansowania  na  wyprawki szkolne, zorganizowano akcję "Szopka za paczkę" (ponad 65 paczek w grudniu 2016), dofinansowano piknik organizowany z Radą Osiedla.

W latach 2010-2016 PZC pozyskał sporą ilość środków jako dopłaty do wyjazdów wakacyjnych dzieci z naszej parafii. Środki te pozyskiwano od różnych sponsorów.

Ofiary na działalność statutową można przesyłać na nr konta:

52 2490 0005 0000 4500 4513 4803

Ze statutu PZC "Salwator"
„Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna (…)
Zadaniami Parafialnego Zespołu Caritas są w szczególności:
2. Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
a.kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
b.przygotowywanie akcji charytatywnych,
c.uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych.
3.W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii.


4. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności:
d.osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym,
e.rodzinom, w szczególności wielodzietnym,
f.dzieciom i młodzieży zaniedbanej,
g.osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe.
h.pomoc w sytuacjach losowych  osobom poszkodowanym przez siły natury
i.organizowanie wypoczynku letniego lub zimowego dzieciom i młodzieży z terenu parafii lub w miarę możliwości z najbliższej okolicy „ (Statut PZC Salwator” art. Nr 3)